UBIK d.o.o., - Jani Lapajne, tel.: 00386 (0)41 521 065, mail: ubik.doo@gmail.com